17 تیر 1398

شانه‌ی منجمد

شانه‌ی منجمد که به نام چسبندگی کپسول شانه هم معروف است، معمولاً با سفتی و احساس درد در شانه نمایان می‌شود. نشانه‌ها معمولاً به‌تدریج شروع می‌شود و با گذشتن زمان بدتر می‌شود.
17 تیر 1398

آرنج تنیس‌ بازان

التهاب بخش خارجی مفصل آرنج یا آرنج تنیس‌بازان عارضه‌ای دردناک است که در اثر حرکات مکرر بازو و مچ دست، (زمانی که از دست خود، کار اضافی می‌کشید) التهاب بخش خارجی آرنج به وجود می‌آید.