15 اسفند 1399

کاربرد فیزیوتراپی در درمان اختلال عملکرد کف لگن

اختلال عملکرد کف لگن اختلال عملکرد کف لگن، خصوصا زمانی که با تظاهراتی چون افتادگی رحم و بی­ اختیاری ادرار یا مدفوع همراه باشد، همچنان یکی […]
19 تیر 1398

شانه‌ی جداشده

زمانی که به لیگامان یا رباط (بافت ارتباط‌دهنده دو استخوان به یکدیگر) که استخوان ترقوه را به استخوان کتف متصل می‌کند آسیبی وارد شود. آسیبی که واردشده است جداشدگی شانه نامیده می‌شود