17 تیر 1398

پارگی ACL (رباط صلیبی)

آسیب‌دیدگی ای سی ال، به معنی پارگی یا پیچ خوردن رباط صلیبی قدامی (یکی از بزرگ‌ترین رباط‌های زانو)، است.