17 اردیبهشت 1397

نقرس بیماری افراد ثروتمند یا ناآگاه؟

نقرس یا goat فرم شایع و کاملی از آرتریت (التهاب مفاصل) است.