17 تیر 1398

دردهای سرطانی

تسکین مؤثر درد در یک بیمار مبتلا به سرطان به‌طور عمده بستگی به یک ارزیابی جامع برای شناسایی جنبه‌های مختلف جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی دارد