11 خرداد 1398

دکتر هلن قرائی، فلوشیپ درد

فلوشیپ درد از دانشگاه تهران فلوشیپ اینترونشنال درد از دانشگاه تگزاس امریکا مدرک بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم […]
7 خرداد 1398

دکتر مهران کوچک، فلوشیپ درد

Department  of  Anesthesiology  , Shahid  Beheshti  University  of  Medical  Sciences ( UMS ) , Emam Hossein Hospital , Tehran , IRAN . Date  of  birth : […]