11 خرداد 1398

دکتر هلن قرائی، فلوشیپ درد

فلوشیپ درد از دانشگاه تهران فلوشیپ اینترونشنال درد از دانشگاه تگزاس امریکا مدرک بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم […]