10 خرداد 1398

دکتر هانیه زائررضایی، پزشک عمومی و روانشناسی سلامت

سوابق تحصیلی دوره پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، تهران، ایران، 1375-1383 فعالیت پژوهشی در مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران,بیمارستان […]